Muzejní spolek Valtice


Informace o nás

 

Muzejní spolek Valtice byl založen v roce 1994.


Hlavním předmětem činnosti je provozování Městského muzea.

Předsedkyně Muzejního spolku:
Lada Rakovská


Muzejní spolek Valtice

Jsme občanské sdružení se sídlem ve Valticích. Působení spolku je v zásadě geograficky neomezené. Výchozím zájmem je oblast Valtic a Valticka.

Cílem činnosti spolku je zejména podílet se na dokumentaci historického a současného vývoje Valtic a Valticka. Pořádat přednášky, exkurze, zájezdy, výstavy a další kulturní akce. O své činnosti spolek pravidelně informuje své spoluobčany v místním tisku Valtickém zpravodaji, který je dostupný i v internetové podobě na stránkách www.valtice.cz/vz/ . Spolek má získávat prostředky na doplňování sbírkových fondů obnoveného muzea ve Valticích, včetně jejich restaurování a financování výstav. Jeho úkolem je spolupracovat s tiskem, rozhlasem a televizí při vlastivědné práci spolku. Spolupodílet se na zachování a obnově kulturních památek a uměleckých děl minulosti i současnosti, pomáhat při oživování lidových tradic. Vzbuzovat zájem mladé generace o činnost a poslání spolku, spolupracovat se školou ve vlastivědné výchově. Spolek má také spolupracovat s jinými sdruženími a institucemi působícími na Jižní Moravě. Spolek je řízen výborem, který má minimálně pět členů: předsedu, místopředsedu, jednatele, správce sbírek hospodáře. Spolek zastupují a jeho jménem jednají předseda, místopředseda a jednatel, kteří mají plné podpisové právo. Výbor se schází podle potřeby. Členské schůzky se konají ve čtvrtek v 18.00hod., pokud si členové neurčí jinak. Spolek má členy zakládající, řádné, přispívající, čestné a přátele. Zakládající členové podepsali zakládající listinu na ustavující schůzi konané 11. ledna 1993....

 

Zakládající členové Muzejního spolku Valtice

Glončák Jaroslav
Rakovská Ladislava
Ing. Rakovský Karel
Škorpová Růžena
Velecký Luboš ml.
Velecký Luboš st.